Organizacje
Deutsches Jungvolk

Jednym z odłamów Hitlerjugend była organizacja Deutsches Jungvolk. Była to sekcja dla młodszych, dziesięcio- czternastoletnich dzieci.

Bund Deutscher Madel

W III Rzeszy istniały także organizacje kobiece między innymi. Związek Niemieckich Dziewcząt (Bund Deutscher Madel), który skupiał płeć żeńską w wieku od czternastego do osiemnastego roku życia. Hitler stworzył też Jungmadel, czyli związek dziewczynek do czternastoletniego roku życia.

Hitlerjugend - Organizacja Młodzieżowa NSDAP

4 lipca 1926 roku, w czasie obchodów dnia partii NSDAP w Weimarze postanowiono, aby odrestaurować upadającą organizację młodzieży Jungenbund - a także zmienić jej nazwę na Hitlerjugend (HJ).

Bahnschutz

Bahnschutz to nazwa formacji, której zadaniem była ochrona kolei i jej szlaków. Postawiono przed nią następujące zadania: ochrona szczególnie wrażliwych na ataki miejsc na kolei takich jak mosty tunele, ochrona węzłów kolejowych i mienia kolei, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom kolei oraz kontrolowanie szlaków kolejowych.

Abwehra

Abwehra była organem wywiadu i kontrwywiadu niemieckich sił zbrojnych, działających od 1921r. do 1945. Ze względu na ograniczenia nałożone na III Rzeszę na mocy traktatu wersalskiego jednostkę kontrwywiadu, tzw. Abwehrgruppe, utworzono początkowo przy ministerstwie obrony, 1935-1938 kierownictwo Abwehry było jednym z oddziałów ministerstwa wojny.

Sicherheitsdienst (SD)

Służba Bezpieczeństwa SS. SD była służbą specjalną, podlegającą Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy. Dostarczała ona czołówce reżimu hitlerowskiego raportów na temat nastrojów w społeczeństwie.

Reichskriminalpolizei (Kripo)

Oddziały policji kryminalnej, stanowiąca jeden z departamentów RSHA (Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy). Kierownikiem tego wydziału był Arthur Nebe. Do 1936 Kripo stanowiło część administracji landów, lecz po przeprowadzeniu centralizacji niemieckiej policji przez Heinricha Himmlera policja kryminalna wszystkich landów włączona została do pruskiej policji kryminalnej.

Geheime Staatspolizei (Gestapo)

Gestapo było tajną policją polityczną III Rzeszy. W 1933 roku Hermann Goering, utworzył w Prusach Urząd Tajnej Policji Państwowej (Geheimes Staatspolizeiamt – Gestapa). W 1936 roku Urząd objął swym działaniem całe Niemcy i zmienił nazwę na Gestapo.

Schutzstaffel (SS)

Schutzstaffel ( Sztafety Ochronne ) NSDAP, później najważniejsza organizacja terroru państwa narodowosocjalistycznego. Założona została w 1925 r SS była częścią SA do czasu rozprawy z SA w 1934 r.

Reichssicherheitshauptamt (RSHA)

Reichssicherheitshauptamt czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy utworzono 27 września 1939 roku na mocy rozkazu Heinricha Himmlera. RSHA był jednym z dwunastu głównych urzędów SS i spełniał szczególną, coraz większą rolę w ogólnym systemie władzy. Pierwszym szefem RSHA był Reinhard Heydrich.

Sturmabteilung (SA)

Inaczej oddział szturmowy. Od 1922 roku był służbą porządkową NSDAP używaną do ochrony imprez partyjnych. W 1932 roku liczyły około 420 000 członków, 1934 już 4,2 mln.


Deutscher Volkssturm

Volkssturm to inaczej Niemieckie pospolite ruszenie utworzone w ostatnich miesiącach wojny. Jednostka ta została powołana do życia dekretem podpisanym przez Adolfa Hitlera 25 września 1944 roku. Koncepcja powołania Volkssturmu pojawiła się w obliczu coraz bardziej dotkliwych strat ponoszonych przez Wehrmacht, zwłaszcza na froncie wschodnim.


Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)

Nationalsozialistisches Fliegerkorps została utworzona 15 kwietnia 1937 roku, zastąpiła istniejącą organizację Deutsche Luftsportverband. Podczas wczesnych lat istnienia tej organizacji NSFK prowadziło kursy szkolące pilotów szybowców oraz prywatnych samolotów.


Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK)

Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps, ta organizacja nazistowska istniała w latach 1931-1945. Grupa ta była następcą starszej National Socialist Corps Automobile, która istniała na początku 1930 roku.


Organizacja Todta

Organizacja Todta była organizacją budowlaną założona w 1933 roku przez ministra inżyniera Fritza Todta. W roku 1938 była wykorzystywana głównie do budowy tzw. linii Zygfryda, umocnień na zachodniej granicy Rzeszy.


Werwolf

Werwolf inaczej wilkołak było organizacją terrorystyczno- sabotażowo- dywersyjną. Tworzona była od września 1944 roku przez władze hitlerowskie. Miała ona funkcjonować na zajętych przez aliantów terenach rzeszy, stając się trzonem nazistowskiego "ruchu oporu".


Hauptamt SS-Gericht

Główny Urząd Sądownictwa SS. Urząd ten mieścił się w Monachium a kierował nim SS Obergruppenfuhrer Franz Breithaupt. Podstawowym zadaniem tej instytucji było sprawowanie władzy nad sądownictwem wewnętrznym SS i policji.


SS-Hauptamt (SS HA)

Główny Urząd SS. W gestii tej instytucji było zajmowanie się werbunkiem do SS. Podlegały mu również sprawy administracyjne i gospodarcze. W 1940 roku kierownikiem tej organizacji zostaje SS-Obergruppenfuhrer Gottlob Berger.


SS-Fuhrungshauptamt (FHA)

Główny Urząd Dowodzenia SS. kierowany był przez SS-Obergruppenfuhrera Hansa Juttera. Od roku 1942 staje się Sztabem Generalnym SS. Urząd ten odpowiedzialny był za dowodzenie oddziałami SS oczywiście jeśli nie były one podporządkowane dowództwu Wehrmachtu.


Hauptamt Personlicher Stab Reichsfuhrer SS

Osobisty Sztab Reichsfuhrera SS mieścił się w Berlinie. Początkowo kierowany był przez SS-Obergruppenfuhrera Karla Wolfa, a od 1943 roku przez Paula Baumerta. Urząd ten odpowiedzialny był za wszystko co nie znalazło się w gestii działań innych urzędów.


Rasse-und Siedlungs Hauptamt (RuSHA)

Był to główny Urząd do Spraw Rasy i Osadnictwa. W gestii tego urzędu znajdowała się kontrola czystości rasy, głównie w szeregach SS, oraz organizowanie osadnictwa na podbitych terenach.


Hauptamt Dienststelle "Heissmeyer"

Urząd ten był odpowiedzialny za edukację wszystkich członków SS oraz ich rodzin poprzez sieć szkół wyższych mających dostarczyć jak najlepiej wyszkolone kadry w szeregi SS i NSDAP.


Wirtschafts-und Verwaltungshauptamt (WVHA)

Główny Urząd Administracyjno Gospodarczy SS. Założony został w marcu 1942 roku i kierowany był przez SS-Obergruppenfuhrera Oswalda Pohla. Działalność tego urzędu obejmowała wszystkie piony Allgemeine SS i Waffen SS, a od lutego 1944 roku również policję.


dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl